Scrisoarea din ultima parte a vieții

Într-o scrisoare trimisă cu un an înainte să moară, ce a stat ascunsă timp de jumătate de deceniu, faimosul fizician Albert Einstein, considerat una dintre cele mai sclipitoare minţi care au trăit vreodată, cataloghează Biblia drept o colecţie de legende "primitive şi infantile", iar religiile drept încarnări ale unor superstiţii puerile.

O scrisoare care a ieşit la lumină abia în 2008, după ce stătuse "ascunsă" timp de mai bine de jumătate de deceniu  într-o colecţie privată, clarifică însă orice dubiu legat de modul de raportare al lui Einstein la religie. Scrisă în 1954, cu un an înainte ca fizicianul să moară, ea a fost adresată filosofului Erik Gutkind, după ce a citit cartea acestuia "Alege viaţa: Chemarea biblică la revoltă" (publicată în 1952). Iată mai jos scrisoarea, tradusă integral în limba română:

"Princeton, 3.1.1954

Stimate domnule Gutkin,

Convins de sugestiile repetate ale lui Brouwer, v-am citit cartea şi vă mulţumesc că mi-aţi împrumutat-o. În legătură cu atitudinea factuală faţă de viaţă şi de comunitatea umană avem o mulţime de lucruri în comun. Idealul dumneavoastră care urmăreşte o libertate eliberată de dorinţe orientate către ego-urile personanale, o viaţă frumoasă şi nobilă, cu accent pe elementele pure ale umanităţii, ne unesc în ceea ce s-ar putea numi o "atitudine americană".

Cu toate astea, dacă n-ar fi existat sugestiile lui Brower n-aş fi ajuns niciodată că citesc cu atenţie cartea dumneavoastră, pentru că este scrisă într-un limbaj inaccesibil mie. Cuvântul "Dumnezeu" nu reprezintă pentru mine nimic mai mult decât expresia şi rezultatul slăbiciunii umane, iar Biblia o colecţie de legende onorabile, dar primitive şi destul de infantile. Nicio interpretare, oricât ar fi ea de subtilă, nu poate schimba asta (pentru mine).

Consider că religia evreiască, la fel ca toate celelalte religii, reprezintă o încarnare a celor mai puerile superstiţii. Iar poporul evreu, din care fac parte cu bucurie, nu îmi apar ca având calităţi superioare faţă de alţi oameni. Din experienţa personală pot spune că evreii nu sunt mai buni decât alte grupuri umane, cu toate că sunt protejaţi de tot felul de urgii de faptul că le lipseşte oarecum puterea. În altă ordine de idei, nu văd nimic "ales" în ceea ce-i priveşte.

Mi se pare dureros că pretindeţi că aveţi o poziţie privilegiată şi încercaţi să o apăraţi dintre două ziduri de mândrie, cel exterior reprezentat de ipostaza de om şi cel interior reprezentat de ipostaza de evreu. Ca om, cereţi o dezlegare de la cauzalităţile acceptate în mod obişnuit, iar ca evreu o dezlegare de la monoteism. Însă o cauzalitate limitată nu mai e o cauzalitate deloc, după cum Spinoza a demonstrat incisiv.

Acum, că am expus făţiş diferenţele între convingerile noastre intelectuale, mi se pare clar că avem opinii apropiat în ceea ce priveşte lucrurile esenţiale, spre exemplu evaluarea comportamentului uman. Cred că ne-am înţelege de minune dacă ne-am rezuma să discutăm despre lucruri concrete.

Cu mulţumiri cordiale şi cele mai bune gânduri,

Al dumneavoastră,

A. Einstein"

http://www.realitatea.net/dovada-ca-einstein-a-fost-ateu-notiunea-de-dumnezeu-e-rezultatul-slabiciunii-umane_934143.html

Einstein despre gândirea independentă

„Puțini oameni sunt capabili să exprime cu seninătate opinii care diferă de prejudecățile mediului lor social. Majoritatea oamenilor nici nu pot să-și formeze astfel de opinii.”


Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions. 

http://atheism.about.com/od/einsteingodreligion/tp/Einstein-on-a-Personal-God.htm

Einstein despre moralitate

"Conduita morală nu înseamnă pur şi simplu exigenţa de a renunţa anume la plăcerile vieţii, ci mai degrabă interesul plin de solicitudine pe care-l depune cineva ca să făurească o soartă mai bună pentru toţi oamenii."

http://atheism.about.com/od/einsteingodreligion/tp/EinsteinMoralsEthicsMorality.htm

Einstein despre etică

„Comportamentul etic al omului ar trebui bazat doar pe simpatie, educaţie şi legături sociale; nu e nevoie de nicio bază religioasă. Omul s-ar afla într-o poziţie proastă dacă ar trebui constrâns de frica pedepsei şi speranţa răsplatei dupa moarte.

— Albert Einstein

"A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."

Einstein despre scepticism

„Am ajuns astfel la o profundă religiozitate, care, însă, s-a sfârșit brusc la vârsta de 12 ani. Citind cărți științifice populare am ajuns în scurt timp la convingerea că multe lucruri din poveștile din Biblie nu puteau fi adevărate. Din această experiență mi s-a dezvoltat suspiciunea față de orice tip de autoritate, o atitudine care nu m-a părăsit niciodată.”


"Thus I came...to a deep religiosity, which, however, reached an abrupt end at the age of 12. Through the reading of popular scientific books I soon reached a conviction that much in the stories of the Bible could not be true....Suspicion against every kind of authority grew out of this experience...an attitude which has never left me."

Einstein despre credința oamenilor în zei

„În tinerețea evoluției spirituale a omenirii, fantezia umană a creat zei după chipul și asemănarea omului, care prin puterea voinței puteau determina sau cel puțin influența lumea naturală. Ideea de „Dumnezeu” din gândirea religioasă contemporană descinde din acea concepție străveche despre zei. Caracterul său antropomorf îi este dezvăluit, de exemplu, prin faptul că oamenii apelează la Ființa Divină în rugăciuni și imploră să li se îndeplinească dorințele. In lupta lor pentru binele etic, învățătorii religioși trebuie să aibă așa o statura morală încât să renunțe la doctrina unui Dumnezeu personal, adică să renunțe la acea sursă de frică și speranță care, în trecut, a plasat puteri atât de vaste în mâinile preoților”.


"During the youthful period of mankind's spiritual evolution, human fantasy created gods in man's own image who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate influence, the phenomenal world... The idea of God in the religions taught at present is a sublimation of that old conception of the gods. Its anthropomorphic character is shown, for instance, by the fact that men appeal to the Divine Being in prayers and plead for the fulfillment of their wishes... In their struggle for the ethical good, teachers of religion must have the stature to give up the doctrine of a personal God, that is, give up that source of fear and hope which in the past placed such vaste power in the hands of priests."

Einstein despre judecată și viața de după moarte

„Nu îmi pot imagina un Dumnezeu care răsplătește și pedepsește obiectele creației sale, ale cărui scopuri sunt modelate după ale noastre -- pe scurt, un Dumnezeu care nu este altceva decât o reflecție a slăbiciunilor umane. Nici nu pot să cred că individul supraviețuiește morții corpului, cu toate că indivizi slabi nutresc astfel de gânduri, din frică sau din egotisme ridicole.”

"I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms."

Einstein despre monoteism ca superstiții copilărești

„Pentru mine religia Iudaică, la fel ca toate celelalte, este o întruchipare a celor mai copilărești superstiții. (...)


"For me the Jewish religion like all others is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything 'chosen' about them."

Einstein despre termenul „dumnezeu” și despre Biblie

„Pentru mine, cuvântul „Dumnezeu” nu reprezintă nimic mai mult decât expresia și rezultatul slăbiciunilor umane; Biblia, o colecție de legende onorabile, dar totuși primitive, care sunt în orice caz destul de copilărești. Nicio interpretare, indiferent cât de subtilă, nu poate schimba asta” .


"The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this."

Einstein afirmă că nu crede într-un dumnezeu personal

„A fost, desigur, o minciună ceea ce ați citit despre convingerile mele religioase, o minciună care este repetată în mod sistematic. Nu cred într-un Dumnezeu personal și nu am negat niciodată acest lucru, ci chiar l-am exprimat clar. Dacă există ceva în mine ce poate fi numit religios, atunci este admirația nemărginită pentru structura lumii, în măsura în care știința noastră ne-o poate dezvălui.”

"It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it."

Einstein despre religiozitate

„Îmi este destul de clar că paradisul religios din copilărie, pe care astfel l-am pierdut, a fost o primă încercare de a mă elibera din lanțurile „banalului personal”, de o existență dominată de dorințe, speranțe și sentimente primitive. Undeva acolo era această lume imensă, cu o existență independentă de noi, ființele omenești și care stă în fața noastră ca o ghicitoare enormă și eternă, măcar parțial accesibilă introspecției și gândirii. Contemplarea acestei lumi mă chema, ca o eliberare, și în scurt timp am realizat că mulți oameni pe care am învățat să-i stimez și să-i admir au găsit libertate și siguranță interioară prin asta. Înțelegerea mentală a acestei lumi extra-personale, în măsura posibilităților noastre, a fost îmbrățișată de mintea mea - pe jumătate conștient, pe jumătate inconștient - ca un scop suprem. Oameni motivați în mod similar, atât din prezent cât și din trecut, precum și înțelegerile la care ei au ajuns mi-au devenit prieteni de nedespărțit. Drumul către acest paradis nu a fost la fel de confortabil și atrăgător ca drumul spre paradisul religios, dar s-a dovedit a fi de încredere și nu am regretat niciodată că l-am ales.”


It is quite clear to me that the religious paradise of youth, which was thus lost, was a first attempt to free myself from the chains of the "merely personal," from an existence dominated by wishes, hopes, and primitive feelings. Out yonder there was this huge world, which exists independently of us human beings and which stands before us like a great, eternal riddle, at least partially accessible to our inspection and thinking. The contemplation of this world beckoned as a liberation, and I soon noticed that many a man whom I had learned to esteem and to admire had found inner freedom and security in its pursuit. The mental grasp of this extra-personal world within the frame of our capabilities presented itself to my mind, half consciously, half unconsciously, as a supreme goal. Similarly motivated men of the present and of the past, as well as the insights they had achieved, were the friends who could not be lost. The road to this paradise was not as comfortable and alluring as the road to the religious paradise; but it has shown itself reliable, and I have never regretted having chosen it.

http://www.update.uu.se/~fbendz/library/ae_free.htm

Einstein NU a umilit un profesor ateu ce dorea să demonstreze că Dumnezeu a creat răul

Pe internet circulă o poveste foarte captivantă despre ingeniozitatea tânărului elev Einstein care îl pune la punct pe un profesor probabil ateu ce dorește să demonstreze elevilor că Dumnezeu a creat răul. Blogurile evanghelice au preluat și ele povestirea cu puternică uzanță apologetică

Singura problemă cu povestirea este că nu-i adevărată.

Este de înțeles că astfel de povestioare au mare succes la diseminare de către credincioși. Mirarea mea este cine le creează, știind că sunt falsuri. Iar creștinilor care îmi spun că nu contează de e Einstein ori nu, ci e important mesajul spiritual, eu le răspund: dacă ești neglijent cu lucrurile acestei lumi (veridicitatea personajului din clip), cum te aștepți să te ia în serios cineva când vorbești despre lucrurile de sus?

http://clujulevanghelic.ro/2009/05/06/stiati-ca-einstein-nu-a-umilit-un-profesor-ateu-ce-dorea-sa-demonstreze-ca-dumnezeu-a-creat-raul/